Zapisy Online

Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie - skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie
Dane do umowy
Dane ucznia / kursanta Plan I Grupa
§1 Przedmiot umowy
 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kursu języka obcego zgodnie z ofertą kursów zawartych w ofercie głównej i ofertach prezentowanych przez sekretariat L.I
 2. Umowę zawiera się na czas trwania roku szkolnego lub w przypadku rozwiązań indywidulanych na czas uzgodniony pomiędzy stronami umowy.
 3. Zajęcia odbywają się od października 2019 roku do czerwca 2020 roku, z przerwami na ferie zimowe i święta.
§2 Prawa i obowiązki L.I.
 1. L.I zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej oraz nadzoru nad ich pracą, bieżącego sprawdzania frekwencji uczestników kursu oraz wydania dyplomu ukończenia kursu językowego po zaliczeniu egzaminu końcowego z oceną pozytywną i odpowiednią frekwencją (nie mniejszej niż 40h w ciągu roku szkolnego).
 2. W przypadku nieobecności lektora L.I postara się zapewnić zastępstwo lub powiadomić Uczestnika kursu o odwołaniu zajęć oraz ustalić datę ich odrobienia.
 3. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach L.I nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych za utracone zajęcia, niemniej jednak, w przypadku absencji Uczestnika kursu trwającej dłużej niż trzy następujące po sobie spotkania L.I zobowiązuje się zaproponować uczniowi darmowe lekcje nadrabiające utracony materiał dydaktyczny. Długość i ilość lekcji potrzebnych do uzupełnienia utraconego materiału, określa administracja L.I w porozumieniu z lektorem prowadzącym zajęcia.
 4. L.I zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku rażącego zachowania Uczestnika kursu, które mogłoby zagrażać interesom innych Uczniów.
 5. L.I nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Uczestnika kursu pozostawione na terenie L.I
 6. W przypadku braku płatności w terminie przez Uczestnika kursu, L.I ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za przekroczenie terminu płatności.
 7. L.I nie zwraca kaucji w przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy L.I wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.
§3 Prawa i obowiązki Uczestnika kursu
 1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, oraz wykonywania zadań domowych wyznaczonych przez lektora prowadzącego zajęcia. Trzy nieodrobione prace domowe równoznaczne są z odjęciem jednego punktu z testu końcowego.
 2. Uczestnik kursu zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za nauczanie oraz wpłaty kaucji w wysokosci 50zł* w momencie podpisania niniejszej umowy.
 3. Uczestnik kursu dokonuje zakupu podręcznika wskazanego przez L.I którego cena nie jest wliczona w cenę kursu.
 4. Uczestnik kursu ma prawo do przeniesienia się do innej grupy, jeżeli poziom grupy, do której uczeń się przenosi jest zgodny z jego umiejętnościami a L.I wyrazi na to zgodę oraz w wybranej przez ucznia grupie będzie miejsce.
 5. Uczestnik kursu ma prawo do zgłaszania lektorom i pracownikom L.I wszelkich uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania L.I
 6. Uczestnik kursu ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z 3 miesięcznym wyprzedzeniem na piśmie. L.I zwróci wówczs płatności pomniejszone o zajęcia, które odbyły się od dnia wygaśnięcia umowy.
§4 Płatności
 1. Opłaty za kursy ustalone na dany rok szkolny w ofercie L.I nie ulegają zmianie
 2. Opłaty za kursy, i terminy ich realizacji są zgodne z poniższym wykazem na rok szkolny 2019/2020
 3. Opłatę za kurs można realizować gotówką w siedzibie L.I lub przelewem bankowym podanym poniżej:
§5 Postanowienia końcowe
 1. Niniejsza umowa zawarta została na podstawie przedstawionej Uczestnikowi kursu i załączonej do umowy oferty kursów językowych na rok szkolny 2019/2020 organizowanych przez Stephen Nunn „Language Inspiration”. Treść w/w oferty stanowi integralną część umowy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Wszelkie zmiany w umowie oraz jej wypowiedzenie dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej.
 4. Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest Sąd właściwości miejscowej Stephen Nunn Language Inspiration.
 5. Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem zapisania się na kurs języka lub inne zajęcia do: Stephen Nunn „Language Inspiration”

Szanowna Klientko szanowny Kliencie!

Od 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Ze względu na zmiany w przepisach, musimy Cię poprosić o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie, jako „RODO”) zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w umowie o świadczenie usług nauczania języka obcego przez Stephen Nunn Language Inspiration.

 1. Zgadzam się i akceptuję fakt, że administratorem moich danych osobowych jest: Stephen Nunn Language Inspiration z siedzibą w Łukowie przy ulicy Staropijarkiej 6d.
 2. Wyrażam zgodę na podanie opisanych w tym punkcie danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z podanym w tym punkcie celem. Cel i rodzaj danych: Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail potrzebujemy, aby skontaktować się z osobą zainteresowaną zapisaniem się do Stephen Nunn Language Inspiration celem przedstawienia jej oferty lub poinformowania o wynikach wypełnionego na miejscu testu kwalifikacyjnego, a gdy wyrazi zgodę, zapisania jej danych w rejestrze grupy osób, w której podejmie naukę języka obcego. Możemy również poprosić o wyrażenie zgody na przesłanie, oferty Stephen Nunn Language Inspiration, lub informacji związanych z funkcjonowaniem Stephen Nunn Language Inspiration, za pomocą: e-mail, SMS lub MMS.
 3. Wyrażam zgodę na przesłanie przez Stephen Nunn Language Inspiration informacji handlowej (oferty) za pomocą środków komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej (w formie wiadomości e-mail) na mój adres email lub podany numer telefonu, którego jestem użytkownikiem.
 4. Dane podaje dobrowolnie.
 5. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, którą osobiście wyrażam.
 6. Zgadzam się, że zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom odbiorcom upoważnionym na mocy prawa.
 7. Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez pisemne oświadczenie złożone w sekretariacie Stephen Nunn Language Inspiration w Łukowie przy ulicy Staropijarskiej 6d.
 8. Zgadzam się na to, aby moje dane osobowe były przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
 9. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych mogę skontaktować się z administratorem danych:Stephen Nunn „Language Inspiration” tel: 503369762.
 10. Zostałem poinformowany o prawie: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie na wyraźne moje wskazanie drogą elektroniczną lub na piśmie, o prawie do wniesienia skargi do Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO).
 11. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą
 12. Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe przepisy prawa jw. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapisania dziecka na naukę do Stephen Nunn „Language Inspiration”.
 • Zaznacz punkty poniżej
Języki, których uczymy